Education © 2017 • Created by Carrara

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

64-980 Trzcianka

ul. Staszica 6

tel. +48 67 216 34 95

sekretariat@trzcianka1.pl

ADRES

MENU

1 września 2017 roku to znacząca data w historii naszej szkoły. Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego...

PRZYJACIELE SZKOŁY

O SZKOLE

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Juliusza Słowackiego w Trzciance

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance, ul. Staszica 6, 64-980 Trzcianka, e-mail: sekretariat@trzcianka1.pl.

 

2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Dawid Nogaj adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

 

3. Podane dane osobowe gromadzone będą w celach realizacji ustawowych obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji szkolnej oraz realizacji pozostałych obowiązków związanych z działalnością statutową i ustawową.

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z przepisami regulującymi funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz prowadzenia przez te jednostki dokumentacji związanej z realizacją ich zadań.

 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

 

7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

8. Dodatkowo, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że podane dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

9. Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest działalność dydaktyczno-opiekuńcza.

 

10. Podane dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz organizacjom międzynarodowym.

 

11. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 

 

 

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ІНФОРМАЦІЯ

 

Відновідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Єросоюза) 2016/679 вiд 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персоналньих даних та про вiльне перемiщення таких данихї а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних), що далi iменується Регламентом повiдомляємо, що:

 

1. АДМІНІСТРАТОР ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Iм'я: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance
Aдреса:ul. Staszica 6; 64-980 Trzcianka
Контактні дані: sekretariat@trzcianka1.pl; +48 67 216 34 95
 
2. ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ
Ім'я та прізвище: Dawid Nogaj
Контактні дані: inspektor@bezpieczne-dane.eu 
 
3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4.

 
4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ
Правова передумова (з Регламентu): мистецтво 6 сек. 1 літ. c

Правова основа: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

 
5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів)
Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких необхідні персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки персональних даних.
 
6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (критерії його визначення)

Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що
є основою для їх обробки.

 
7. ВОЛОДЖЕННЯ ПРАВ
  • доступ до даних та отримання копії даних
  • вимагати виправлення даних
  • вимагати обмеження обробки
  • не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання
  • подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних)
 
8. ТРАНСФЕР ДО КРАЇН ПОЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗОНУ (ЄЕЗ) ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій

 
9. ІНФОРМАЦІЯ, ЧИ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Є ЗАКОНОВОЮ ЧИ ДОГОВІРНОЮ ВИМОГОМ, ЧИ УМОВОЮ УКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ, І ЧИ ОСОБА ЗОБОВ’ЯЗАНА НАДАТИ ДАНІ ТА ЩО МОЖНА НАДАТИ ДАНІ

Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.

 
10. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛ

Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.