Education © 2017 • Created by Carrara

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

64-980 Trzcianka

ul. Staszica 6

tel. +48 67 216 34 95

sekretariat@trzcianka1.pl

ADRES

MENU

1 września 2017 roku to znacząca data w historii naszej szkoły. Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego...

PRZYJACIELE SZKOŁY

O SZKOLE

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Juliusza Słowackiego w Trzciance

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance

Adres: ul. Staszica 6, Trzcianka

Kontakt::e-mail: sekretariat@trzcianka1.pl

 

2. Współorganizator

Nie dotyczy.

 

3. Inspektor Ochrony Danych

Imię i nazwisko: Dawid Nogaj

Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu

 

4. Cel przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.

Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora.

 

5. Podstawy prawne przetwarzania

Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO

 

6. Odbiorcy danych

Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.

 

7. Okres przechowywania

Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

8. Przysługujące prawa

•   dostępu do danych,

•   do żądania sprostowania danych,

•   do żądania usunięcia danych osobowych,

•   do żądania ograniczenia przetwarzania,

•   do przenoszenia danych,

•   do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

9. Transfer do państw SPOZA EOG i organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

10. Informacja

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, jakim jest działalność dydaktyczno-opiekuńcza.

 

11. Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ІНФОРМАЦІЯ

 

Відновідно до ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (Єросоюза) 2016/679 вiд 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персоналньих даних та про вiльне перемiщення таких данихї а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних), що далi iменується Регламентом повiдомляємо, що:

 

1. АДМІНІСТРАТОР ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Iм'я: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance
Aдреса:ul. Staszica 6; 64-980 Trzcianka
Контактні дані: sekretariat@trzcianka1.pl; +48 67 216 34 95
 
2. ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ
Ім'я та прізвище: Dawid Nogaj
Контактні дані: inspektor@bezpieczne-dane.eu 
 
3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Виконання статутних завдань адміністратора відповідно до положень пункту 4.

 
4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОБРОБКИ
Правова передумова (з Регламентu): мистецтво 6 сек. 1 літ. c

Правова основа: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

 
5. ОТРИМАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (або категорії одержувачів)
Дані можуть бути надані суб’єктам, які надають послуги адміністратору, для реалізації яких необхідні персональні дані. З такими суб’єктами укладено договори про доручення обробки персональних даних.
 
6. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (критерії його визначення)

Надані дані зберігатимуться протягом періоду, передбаченого положеннями (пункт 4), що
є основою для їх обробки.

 
7. ВОЛОДЖЕННЯ ПРАВ
  • доступ до даних та отримання копії даних
  • вимагати виправлення даних
  • вимагати обмеження обробки
  • не підлягає автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання
  • подати скаргу від контролюючого органу (голови Управління захисту персональних даних)
 
8. ТРАНСФЕР ДО КРАЇН ПОЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗОНУ (ЄЕЗ) ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Дані не будуть передані до країн, що не входять до ЄЕЗ, або до міжнародних організацій

 
9. ІНФОРМАЦІЯ, ЧИ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ Є ЗАКОНОВОЮ ЧИ ДОГОВІРНОЮ ВИМОГОМ, ЧИ УМОВОЮ УКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ, І ЧИ ОСОБА ЗОБОВ’ЯЗАНА НАДАТИ ДАНІ ТА ЩО МОЖНА НАДАТИ ДАНІ

Надання даних є обов’язковим і необхідним для досягнення мети, з якою вони були отримані.

 
10. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛ

Надані дані не підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень чи профілюванню.